0
0
شرکت ماشین صنعت سورنا
  • اطلاعات بیشتر
 • چیزل مرکب 5 شاخه

  چیزل مرکب 5 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  574750000

  چیزل مرکب 5 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • چیزل مرکب 7 شاخه

  چیزل مرکب 7 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  720720000

  چیزل مرکب 7 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی- سورنا

 • چیزل مرکب 9 شاخه

  چیزل مرکب 9 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  973500000

  چیزل مرکب 9 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • چیزل مرکب 11 شاخه

  چیزل مرکب 11 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  121000000

  چیزل مرکب 11 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • چیزل مرکب 13 شاخه

  چیزل مرکب 13 شاخه

  اطلاعات بیشتر
  تماس بگیرید

  چیزل مرکب 13 شاخه


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • رتیواتور 36 پره

  رتیواتور 36 پره

  اطلاعات بیشتر
  تماس بگیرید

  رتیواتور 36 پره


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  چیزل-چیزل پکر-چیزل غلتک دار-خاکورزی حفاظتی-سورنا-ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر

 • رتیواتور42 پره

  رتیواتور42 پره

  اطلاعات بیشتر
  866250000

  رتیواتور42 پره


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  رتیواتور-روتیواتور-تیلر-روتوچیزل-سورنا

 • رتیواتور 48 پره

  رتیواتور 48 پره

  اطلاعات بیشتر
  981750000

  رتیواتور 48 پره


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  رتیواتور- تیلر-سورنا

 • رتیواتور 54 پره

  رتیواتور 54 پره

  اطلاعات بیشتر
  1221000000

  رتیواتور 54 پره


  خاکورزهای حفاظتی و دوار

  ماشین آلات کشاورزی-ادوات کشاورزی-کودپاش-خوراک ساز دام-چیزل مرکب-رتیواتور-کودریز تمام هیدرولیک-کودریز-علوفه خردکن-فیدرمیکسر