چیزل مرکب 5 شاخه
چیزل مرکب 5 شاخه

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 7 شاخه
چیزل مرکب 7 شاخه

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 9 شاخه
چیزل مرکب 9 شاخه

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 11 شاخه
چیزل مرکب 11 شاخه

اطلاعات بیشتر
چیزل مرکب 13 شاخه
چیزل مرکب 13 شاخه

اطلاعات بیشتر
رتیواتور 36 پره
رتیواتور 36 پره

اطلاعات بیشتر
رتیواتور42 پره
رتیواتور42 پره

اطلاعات بیشتر
رتیواتور 48 پره
رتیواتور 48 پره

اطلاعات بیشتر
رتیواتور 54 پره
رتیواتور 54 پره

اطلاعات بیشتر
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل صیفی 7 متر مکعب
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل صیفی 7 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل صیفی 4 متر مکعب
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل صیفی 4 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل باغی 7 متر مکعب
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل باغی 7 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل باغی 4 متر مکعب
کودریز تمام هیدرولیک کود دامی مدل باغی 4 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
کودپاش تمام هیدرولیک کود دامی مدل زراعی 12 متر مکعب
کودپاش تمام هیدرولیک کود دامی مدل زراعی 12 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
کودپاش تمام هیدرولیک کود دامی مدل زراعی 7 متر مکعب
کودپاش تمام هیدرولیک کود دامی مدل زراعی 7 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
کودپاش تمام هیدرولیک کود دامی مدل زراعی 4 متر مکعب
کودپاش تمام هیدرولیک کود دامی مدل زراعی 4 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
علوفه خردکن
علوفه خردکن

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 1/5 متر مکعب
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 1/5 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت  3 متر مکعب
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 3 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت  4 متر مکعب
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 4 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت  6 متر مکعب
خوراک ساز دام عمودی ظرفیت 6 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی ظرفیت  6 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 6 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی ظرفیت  8 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 8 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی   ظرفیت 10 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 10 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی   ظرفیت 12 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 12 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
خوراک ساز دام افقی   ظرفیت 14 متر مکعب
خوراک ساز دام افقی ظرفیت 14 متر مکعب

اطلاعات بیشتر
1 
درباره ما

شرکت ماشین صنعت سورنا، تولید کننده ادوات و ماشین آلات کشاورزی و دامپروری